informácie o kurze

Organizačný poradca - Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Porozumenie reči
 • Aké myslenie  sa skrýva pod vrcholom správania
 • Motivuj a dosahuj stanovené ciele
 • Výcvik metód a techník na zvládnutie problémov
 • Stratégie koučingu
 • Ako vývin  ovplyvňuje konanie
 • Asertivitou k dobrým vzťahom
 • Ako sa ľudia hrajú  a čo to robí z ich vzťahmi
 • Nácvik relaxačných techník
 • Smerom k úspech 
 

Absolventi kurzu získajú poznatky o potrebách človeka a ich vplyve na jeho konanie a motiváciu. Osvoja si etiku organizačného poradcu. Získajú základné vedomosti z oblasti vedenia ľudí, metódy koučingu a supervízie. Osvoja si techniky, metódy na zvládanie stresu a náročných pracovných situácií. Naučia sa efektívne využívať získané vedomosti a zručnosti zamerané na motiváciu a prácu s ľudskými zdrojmi.Vzdelávací program sa skladá z troch modulov, ktoré na seba tematicky a logicky nadväzujú. Bude realizovaný formou prednášok, tréningov, praktických ukážok a riešenia prípadových štúdií. Z dôvodu variácie schopnosti a vedomosti záujemcu je možné absolvovať len niektorý modul, alebo aj všetky. Posledný modul môžu absolvovať len po úspešnom zvládnutí predošlých dvoch modulov.

 

Požadované vstupné vzdelanie
Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 

 

UČEBNÉ OSNOVY:

 1. I.modul    Zorganizuj myseľ

"Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu" (32 hodín)

zistíte: 

 • ako vývin ovplynil naše konanie a myslenie
 • nevedomé rámce vzťahov
 • čo prezrádza reč tela
 • mágické vzorce mysle a ako ich poznať a správne využiť
 • a všetko čo ovplyvňuje komunikáciu a poradenský proces

 

 • Osobnosť klienta
 • Osobnosť organizačného poradcu
 • Poradenský rozhovor 


Absolvent prvého modulu pozná potenciálne endogénne a exogénne faktory, ktoré vstupujú do poradenského procesu a môžu ho tak významnou mierou ovplyvniť. Má poznatky o potrebách človeka a ich vplyve na jeho konanie a motiváciu. Ovláda etiku organizačného poradcu. Pozná zásady komunikácie a vie efektívne viesť rozhovor.

 

         2.  II.modul   Smerom k cieľu

 "Kompetencie organizačného poradcu" (78 hodín)

naučíte sa:

 

 • odhaliť príčinu
 • mágia otázok a odpovedí
 • počuť aj čo nepočuť
 • ako dosahavať ciele
 • kotvenie pozitívnych emócií
 • odstránenie blokov a traum
 • základnú regresnú techniku
 • pracovať so svojimi presvedčeniami
 • motivovať
 • automaticky nadstaviť myseľ

 

 • Prístupy v poradenskom procese (typy prístupov; plánovanie a zadávanie cieľa;...)
 • Vedenie ľudí v organizačnom poradenstve stratégie koučingu a základy NLP; vedenie koučovacieho rozhovoru; praktické cvičenia zamerané na nácvik kompetencií pri vedení ľudí ...)
 • Metódy a formy riešenia problému v organizačnom poradenstve ( odhalenie problému; techniky a metódy riešenia problému ...)

 

Absolvent druhého modulu pozná kompetencie organizačného poradcu a ovláda priebeh jeho práce od identifikácie potrieb klienta až po realizáciu riešení. Dobre sa orientuje v oblasti vedenia ľudí v organizačnom poradenstve.           3.  III.modul  Cesta k úspechu

"Supervízia organizačného poradcu" ( 24 hodín)

osvojite si

 • ešte lepšie pracovať s emóciami a energiami
 • ešte lepšie pracovať s myšlienkovými presvedčeniami
 • ešte lepšie dosahovať výsledky
 • ešte lepšie vnímať príležitosti aj tam kde ste predym videli konflikt či prekážku

Požadované vstupné vzdelanie
Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a absolvované predošlé vzdelávacie moduly: Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu, Kompetencie organizačného poradcu.

 

 • Supervízia v organizačnom poradenstve
 • Konflikty v procese organizačného poradenstva
 • Zvládanie stresu a náročných pracovných situácii

 

Absolvent tretieho modulu ovláda základy supervízie, jej význam, typy a špecifiká supervízie pre organizačného poradcu. Dokáže efektívne riešiť konflikty vstupujúce do poradenského procesu a predchádzať im. Ovláda techniky, metódy na zvládanie stresu a náročných pracovných situácií.______________________________________________
Po každom úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu  získava absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR.

 

Objednávky a ost. informácie 

 

Kontakt

Organizačný Poradca
Poradenstvo Milara
Mgr.Milada Ragasová
1.mája 5
901 01 Malacky

+421905520365 O2
+421902460414 T-com

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode