Etický kódex

  • Morálna a odborná zodpovednosť poradcu. Poradca je vždy kompetentný a pripravený pred začatím poradenského procesu. Poradca sa správa eticky a nesie plnú zodpovednosť za svoje správanie a výkon činnosti.
  • Klienta informuje o všetkých pravidlách a podmienkach spolupráce a poradenstva ešte skôr ako začne výkon činnosti. Ponúka v rámci poradenského procesu len také služby, ktoré sú v súlade s vlastnými profesionálnymi kompetenciami a s vlastnými skutočnými možnosťami. Jasne ho informujeme o cene, čase a priestore, ale aj spôsobe procesu.
  • Poradenský proces je vedený v prospech klienta.
  • Rešpektuje rozhodnutia klienta. Každé rozhodnutie klienta plne rešpektuje a nespochybňuje ho. Poradenstvo nie je od slova radiť a dávať vlastný názor, ale viesť klienta k vlastnej rade, vlastnej zmene. Poradca plne rešpektuje rôznorodosť a rozmanitosť všetkých zúčastnených.
  • Poradca stále rozvíja svoje profesionálne kompetencie, odborné znalosti a zručnosti. Poradca sa nepretržite vzdeláva a rozvíja svoje schopnosti sebakontroly a sebazdokonaľovania
  • V poradenskom procese sa preferuje správna voľba prístupu. Poradca vyberá vhodnú metódu, prístup, alebo techniku, pre každého klienta individuálne, aby mohol nájsť vlastné riešenia.
  • Dodržujeme hranice vzťahu - klient- poradca.
  • Všetky informácie o klientovi sú dôverné a nesmú sa zneužívať. Poradca dodržuje zákonné nariadenia v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (GDPR).
  • V prípade trestnej činnosti, alebo ohrozenia iných osôb, koná v zmysle trestného zákona.
  • Poradca vykonáva poradenskú činnosť pod supervíziou.