O projekte

Spoločnosť a akreditované kurzy "Organizačný poradca", "Poradca v oblasti soc. vzťahov a rozvoja osobnosti" ale aj ostatné vzdelávacie programy v poradenskej oblasti,  vznikla na základe skúsenosti a potrieb klientov.  
 
Lektorskej činnosti sa venujem od roku 2008, poradenskej činnosti, terapiam a koučingu v rámci výkonu povolania postupne od roku 2006, predtým vo voľnom čase od roku 1990. Mám bohaté skúsenosti s prácou s klientom v poradenskom procese, ale aj v lektorskej činnosti. Svoje praktické skúsenosti neustále prehlbujem aj účasťou na ďalšom vzdelávaní. 
 
Od roku 2010 vykonávam organizačné poradenstvo a krátke semináre na tému osobného rozvoja a komunikácie, vzťahov na pracovisku v rôznych firmách.  Postupne vykonávam osobné konzultácie, odborne workshopy a prednášky pre zamestnancov, spoločníkov a manažérov firiem.
 
Momentálne je na trhu veľký záujem o poradcu či kouča. V zmysle živnostenského oprávnenia spadá táto živnosť pod voľný predmet podnikania: 27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. 

Pre koho sú určené kurzy 

 • koučovia, 
 • poradcovia, 
 • terapeuti 
 • personalni pracovníci
 • podnikatelia
 
Kurzy "Organizačný poradca" a "Poradenstvo v oblasti  sociálnyh vzťahov a rozvoja"  sú  zamerané   pre prácu a činnosť poradcu v  oblasti rozvoja osobnosti; poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy; konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov; poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu. Ponúkame  možnosť získať a rozšíriť vedomosti a zručnosti  potrebné na výkon tejto činnosti záujemcom o podnikanie v oblasti organizačného poradenstva.  Vzdelávanie ponúka možnosť rozšíriť informácie a zručnosti aj pre certifikovaných koučov, ktorí chcú lepšie pochopiť psychiku klienta a naozaj sa s ním posunuť v rozvoji. Vedieť   prekonať  vnútorné hlboké bariery, či už na emočnej, alebo psychickej úrovni.  
Mimo uvedenú cieľovú  skupinu, sú naše kurzy prínosom aj pre osoby, ktoré už v poradenských či personálnych službách pracujú. Vhodné pre manažérov a majiteľov firiem. Tieto si môžu formou nášho kurzu prehĺbiť alebo rozšíriť svoje vedomosti a získať nové, ktoré obohatia ich prácu a pomôžu v úspešnejšom  vykonávaní svojho povolania.
 
 

Lektor a odborný garant : 

PhDr. Milada Ragasová 

 

     Už od detstva ma priťahovalo zisťovanie a snaha pochopiť čo sa skrýva za rozhodovaním a konaním iných, ale aj seba. Postupne som vzdelávaním a  praxou prišla k rôznym pochopeniam a poznaniu.

      Najviac zmien v živote každého človeka začína, keď sa rozhodnu zmeniť samého seba, pochopením a prijatím. Preto som sa postupne stále viac a viac orientovala na sociálne, psychologické odbory, aj alternatívne smery, ktoré poskytujú dostatok informácii, techník a prístupov pre individualitu klienta. Môj život zásadne ovplyvnili a zmenili k lepšiemu hlbinné dynamické prístupy (napr. regresná terapia), ktorými sa vieme dostať až do podstaty problému, pochopiť a zmeniť seba a svoj život. Taktiež neurolingvistické programovanie, poznanie o fungovaní ľudskej mysle a schopnosť meniť to, čo vo svojom živote priťahujeme zmenou myslenia, (koučing, hypnóza), ale aj  energetická psychológia (EFT). Ďalším veľmi fascinujúcim prístupom sú systémové figúrkové konštelácie, kde pomocou nadhľadu a rozostavení vidíme vplyvy okolia a aj vlastné rozhodnutia, modely správania. Už len tým, že si ich s odstupom a nadhľadom uvedomíme sme schopní meniť svoju situáciu, vzťahy a spôsob života.
     

Postupne svoje skúsenosti a vedomosti ponúkam ďalej a učím ďalších regresných terapeutov, organizačných poradcov, koučov.

Vzdelanie  a prax :

 

 • 2019-2020 Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, rigorózne konanie, téma: Poradenstvo a terapie ako forma zlepšenia kvality života seniorov
 • 2019 kurz syndorm vyhorenia , Sinara, s.r.o. 
 • 2019 Duševné zdravie a zmysluplny život , Bratislava 
 • 2019 Arteterapia (umenie - esencia života), Košice Faciltas, n.o. 
 • 2016-2019 Univerzita  sv. Cyrila a Metóda, Trnava, odbor soc. služby a poradenstvo 
 • 2018 odborný workshop (Maratón sociálnej rehabilitácie) - reminiscencia, tréning pamäte... 
 • 2014 rekvalifikácia Kouč  akreditované MŠMT ČR, 
 • 2014 terapeut energetickej psychológie a EFT (NLP, hypnóza)
 • 2014 EFT Optimal ( kvantová energia  s EFT) 
 • 2013 akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
 • 2013 akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
 • 2012 rodinné konštelácie s figúrkami
 • 2007-2010 certifikovaný regresný hlbinný terapeut
 • 2006-2009 reiki I, reiki II, majster reiki
 • 2006- manažer salónu krásy 
 • 2000-2003 Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca
 • 1996-2007 zamestnanec štátnej správy
 • 1992 - vedúca obchodnej pobočky
 • Od 2006 diagnostika prístrojom quantum medical
 • predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
 • Od 2008 manažérska  funkcia s.r.o.
 • Od 2008 SZČO v praxi   terapeuta, konzultanta, koučka :
 • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
 • činnosť poradcu v oblasti rozvoja osobnosti a tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 
 • numerológia
 • kurzy, výcviky a semináre
 • maľovanie obrazov
 • od 1987 poradenstvo a konzultácie pomocou obrazových archetypov a kariet 
Mám bohaté skúsenosti s prácou s klientom
v poradenskom procese, ale aj v lektorskej činnosti. Svoje praktické skúsenosti neustále prehlbujem aj účasťou na
ďalšom vzdelávaní. Od roku 2010 vykonávam organizačné poradenstvo a krátke semináre na tému osobného rozvoja a
komunikácie, vzťahov na pracovisku