O projekte

Spoločnosť a akreditované kurzy "Organizačný poradca", "Poradca v oblasti soc. vzťahov a rozvoja osobnosti" ale aj ostatné vzdelávacie programy v poradenskej oblasti,  vznikla na základe skúsenosti a potrieb klientov.  

 

Lektorskej činnosti sa venujem od roku 2008, poradenskej činnosti, terapiam a koučingu v rámci výkonu povolania postupne od roku 2006, predtým vo voľnom čase od roku 1990. Mám bohaté skúsenosti s prácou s klientom v poradenskom procese, ale aj v lektorskej činnosti. Svoje praktické skúsenosti neustále prehlbujem aj účasťou na ďalšom vzdelávaní. 

 

Od roku 2010 vykonávam organizačné poradenstvo a krátke semináre na tému osobného rozvoja a komunikácie, vzťahov na pracovisku v rôznych firmách.  Postupne vykonávam osobné konzultácie, odborne workshopy a prednášky pre zamestnancov, spoločníkov a manažérov firiem.

 

Momentálne je na trhu veľký záujem o poradcu či kouča. V zmysle živnostenského oprávnenia spadá táto živnosť pod voľný predmet podnikania: 27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. 

Pre koho sú určené kurzy 

 • koučovia, 
 • poradcovia, 
 • terapeuti 
 • personalni pracovníci
 • podnikatelia

 

Kurzy "Organizačný poradca" a "Poradenstvo v oblasti  sociálnyh vzťahov a rozvoja"  sú  zamerané   pre prácu a činnosť poradcu v  oblasti rozvoja osobnosti; poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy; konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov; poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu. Ponúkame  možnosť získať a rozšíriť vedomosti a zručnosti  potrebné na výkon tejto činnosti záujemcom o podnikanie v oblasti organizačného poradenstva.  Vzdelávanie ponúka možnosť rozšíriť informácie a zručnosti aj pre certifikovaných koučov, ktorí chcú lepšie pochopiť psychiku klienta a naozaj sa s ním posunuť v rozvoji. Vedieť   prekonať  vnútorné hlboké bariery, či už na emočnej, alebo psychickej úrovni.  

Mimo uvedenú cieľovú  skupinu, sú naše kurzy prínosom aj pre osoby, ktoré už v poradenských či personálnych službách pracujú. Vhodné pre manažérov a majiteľov firiem. Tieto si môžu formou nášho kurzu prehĺbiť alebo rozšíriť svoje vedomosti a získať nové, ktoré obohatia ich prácu a pomôžu v úspešnejšom  vykonávaní svojho povolania.

 

 

Lektor a odborný garant : 

 

 

PhDr. Milada Ragasová 

 

 Už od detstva ma priťahovalo zisťovanie a snaha pochopiť čo sa skrýva za rozhodovaním a konaním iných, ale aj seba. Veľa krát som bola prekvapená ako ľudia reagujú na rôzne situácie. Ako ľahko vznikajú nedorozumenia. Sama som si uvedomovala, že pri nečakanej situácii sa správam podľa určitých programov. Zaujímali ma aj témy duše, energií, byliniek.  V štrnástich som sa začala venovať  práci s vlastnou intuíciou (astrálne cestovanie, lucidné sny, čítanie budúcnosti z rôznych médií, numerológia) a v  sedemnástich ma fascinovala hladina alfa a práca s mysľou „Silvov metódou“. 

 

     Postupne stále viac a viac som sa  orientovala na sociálne, psychologické odbory, aj alternatívne smery.  Tieto poskytujú dostatok informácii, techník a prístupov pre individualitu klienta. Môj život zásadne ovplyvnili a zmenili k lepšiemu hlbinné dynamické prístupy - regresná terapia, ktorými sa vieme dostať až do podstaty problému, pochopiť a zmeniť seba a svoj život. Taktiež neurolingvistické programovanie NLP, poznanie o fungovaní ľudskej mysle a schopnosť meniť to, čo vo svojom živote priťahujeme zmenou myslenia, (koučing, hypnóza), ale aj  energetická psychológia (EFT). Ďalším veľmi fascinujúcim prístupom sú systémové figúrkové konštelácie, kde pomocou nadhľadu a rozostavení vidíme vplyvy okolia a aj vlastné rozhodnutia, modely správania. Už len tým, že si ich s odstupom a nadhľadom uvedomíme, sme schopní meniť svoju situáciu, vzťahy a spôsob života. 

 

Vo svojej praxi často riešime zložité životné situácie klientov , ich konfliktné situácie, rozvody a podobne. Tieto bolo potrebné spísať dohodou, preto ponúkam aj možnosť mediácie.  Mediáciu je možne viesť aj v anglickom jazyku, vďaka tlmočníčke, ktorá s nami spolupracuje (viď. dole). 

     

 

Postupne svoje skúsenosti a vedomosti ponúkam ďalej a učím ďalších regresných terapeutov, organizačných poradcov, poradcov v oblasti vzťahov, koučov.

Vzdelanie, certifikáty   a prax : 

 

 • Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, rigorózne konanie, téma: Poradenstvo a terapie ako forma zlepšenia kvality života seniorov
 • Univerzita  sv. Cyrila a Metóda, Trnava, odbor soc. služby a poradenstvo  (diplomová práca: Kvalita života seniorov vo vybranom kraji)
 •  Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca 
 • Stredná zdravotná škola Skalica, praktická sestra 
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách,  Akreditovaný kurz MŠ SR -Vzdelávacia agentúra Business a Management Consulting, s.r.o., Bratislava
 • Odborná príprava mediátora , Akreditovaný kurz MŠ SR -Vzdelávacia agentúra JUDr. Mária Škondejová, B. Bystrica 
 • rekvalifikácia Kouč  akreditované MŠMT ČR, 
 • akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
 •  akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
 •  Kurz syndróm vyhorenia , Sinara, s.r.o. 
 •  Duševné zdravie a zmysluplný život , Bratislava 
 • Arteterapia (umenie - esencia života), Košice Faciltas, n.o.
 • Pripravení pre spotrebiteľské právo, Consumer Law Ready
 • Náročné situácie a nároční klienti v mediácií , JUDr. Mária Škondejová, BB
 • Odborný workshop (Maratón sociálnej rehabilitácie) - reminiscencia, tréning pamäte... 
 • Terapeut energetickej psychológie a EFT (NLP, hypnóza)
 • EFT Optimal ( kvantová energia  s EFT) 
 • rodinné konštelácie s figúrkami
 •  certifikovaný regresný hlbinný terapeut
 • supervízie pre absolventov poradenských  kurzov a v pomáhajúcich profesiách
 •  reiki I, reiki II, majster reiki
 • manažér salónu krásy 
 •  zamestnanec štátnej správy 
 •  vedúca obchodnej pobočky
 •  diagnostika prístrojom quantum medical
 • predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
 • manažérska  funkcia s.r.o.
 •  SZČO v praxi   terapeuta, konzultanta, koučka 
 • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
 • činnosť poradcu v oblasti rozvoja osobnosti a tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 
 • supervízie pre poradcov - organizačný , podnikateľský poradca, kouč, tréner, lektor, poradenská činnosť v oblasti vzťahov a rozvoja osobnosti
 • numerológia
 • kurzy, výcviky a semináre
 • maľovanie obrazov
 •  poradenstvo a konzultácie pomocou obrazových archetypov a kariet 

 

 

 

Tlmočenie pre mediáciu  /translation

 

Bc. Patrícia Šilleová

Práci s anglickým jazykom sa venujem už 30 rokov ako lektorka, prekladateľka a tlmočníčka. Momentálne vyučujem anglický jazyk ako lektorka pre dospelých a tlmočenie mediácie je pre mňa spôsob, ako dať využitiu mojich jazykových znalostí ďalší rozmer. Zaujíma ma aj ľudská psychika a správanie, preto som študovala psychológiu. V súčasnosti pracujem aj ako vychovávateľka v ZŠ Marie Montessori v Bratislave.

 

 

I have been working with English language for 30 years as a lecturer, translator and interpreter. Main focus in my career has been on teaching adults and interpreting mediations brings a new horizon into my work with English. I am also interested in psychology, that is why I completed a bachelor degree in it. I also work as an after-school teacher at Maria Montessori school in Bratislava. 

 

Vzdelanie a certifikáty :  

 • zahraničný obchod na SEŠ Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici
 • všeobecná psychológia na Trnavskej univerzite v Trnave.
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • University of Cambridge: First Certificate in English
 • Certificate in Advanced English
 • Certificate of Proficiency in English
 • Pitman Qualifications Institute: Certificate in Advanced English
 • EFL kurz metodiky pre primárne vzdelávanie
 • Certifikát o absolvovaní kurzu rešpektujúcej komunikácie: Rešpektuj a buď rešpektovaný

 

Education, certificates:

 

 • Business Academy in Banská Bystrica
 • Trnava University in Trnava - General Psychology
 • State Language Exam
 • University of Cambridge: First Certificate in English
 • Certificate in Advanced English
 • Certificate of Proficiency in English
 • Pitman Qualifications Institute: Certificate in Advanced English
 • EFL Methodology Course for Basic School Teachers
 • Respectful Communication Course Certificate